НАШИЯТ ЕКИП

Our Address:

500 Terry Francois Street 

San Francisco, CA 94158

Нашите клиенти и партньори, сред които:

 • Публична администрация:

  • Министерски съвет, Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Министерство на правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда и води; Министерство на здравеопазването, Община Бургас, Община Поморие и други.

 • Неправителствени организации:

  • Фондация „Америка за България“ и Тръста за социална алтернатива, Сдружение на бургаските болници, Сдружение на общините от Югозападен регион, Фондация „Светът на Мария“, "Заслушай се".

 • Представители на бизнеса:

  • Компании в различни отрасли на икономиката: здравеопазване и медицина, лека промишленост, туризъм, консултантски дейности, информационни технологии, строителство и др.

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО НА...

Камелия Калоянова

изпълнителен директор

Милица Николаева

старши консултант

Силвия Тодорова

 консултант-еколог

"Файв Консулт" осъществява сътрудничество и с широка мрежа от външни експерти, с различна експертиза и в различни области, които при нужда, подпомагат разработването и реализацията на отделни проекти.

Политиката на компанията е да работи с основно ядро от експерти и при необходимост да допълва с външна експертиза на проектен принцип, като по този начин се стреми максимално да отговори на нуждите на своите клиенти.

МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

Услуги за публичния сектор:

 • Изготвяне на анализи и проучвания, оценки на програми и политики, стратегическо планиране, определяне на нуждите и консултации със заинтересованите страни.

 • Функционални анализи, анализи на административния капацитет, на нуждите от обучение, на нормативна уредба и съгласуваност.

 • Качествени и количествени анализи, сравнителни проучвания и анализи на добри практики, оценка на въздействието.

 • Подготовка на формуляри за кандидатстване и други, необходими съпътстващи документи по различни програми.

 • Консултантска помощ при подготовка на тръжните документи, за избор на подизпълнители и доставчици по проектите, спрямо приложимата нормативната уредба и изискванията на съответната програма.

Услуги за бизнеса и неправителствени организации:

 • Проучвания за финансиране и възможни източници, оценка на капацитета и кандидатурата, анализ и оценка на нуждите, изготвяне на проекти (необходими документи, условия за допустимост, обосновки), управление и отчитане на проекти след финансиране.

 • Консултиране в областта на управлението и човешките ресурси, анализ и моделиране на организационната структура и обезпечаване с човешки ресурси, комуникации, стратегии за организационно развитие, комуникационни стратегии, стратегическо планиране.

 • Консултации, свързани с всички структурни инструменти в България – ОПРЧР, ОПИК, ОПРР, ОПОС, ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм и др.

 • Инструменти на ЕС като програма LIFE, Erasmus +,  Horizon 2020 и др.

Обучения:

 • Компанията предлага различни специализирани обучения в области като управление на проектния цикъл, определяне на нуждите и стратегическо планиране, държавни помощи, оценка и управление на риска.

 • Социално предприемачество, корпоративно-социална отговорност, работа със заинтересованите страни, мотивационни обучения, обучения по различни ключови компетенции.

 • Обучения, свързани с различни инструменти за подкрепа на ЕС: Програма Erasmus +, Horizon 2020, LIFE.

Специализирана експертиза:

 • Специализирани изследвания и анализи в различни социални области – образование, социални дейности, пазар на труда, организационно развитие, здравеопазване и др.

 • Консултации и оценка на качеството при подготовка на проектни предложения по хоризонталните програми на ЕС като Хоризонт 2020, Еразъм, LIFE.

 • Изготвяне на документация, договори, споразумения, протоколи и др. Документи и процедури по Закона за обществените поръчки и при избор на изпълнители, включително за бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ.

 • Компетентна юридическа експертиза по всички правни аспекти на проектното структуриране и управление, процедури и съответствие по ЗУСЕСИФ, ПМС №160, ПМС №189 и регламентите на ЕС; Правни становища, консултации и документи, относно свързаните с успешната подготовка, изпълнението и отчитането на проекта административни и съдебни процедури.

 • Изготвяне на правен анализ на допустимостта, изследване на свързаността и определяне на категорията на предприятието-кандидат, изследване на получените държавни и минимални помощи.

 • Юридически анализ на нормативната рамка, проекти на административни актове, анализи на релевантността, като част от функционални анализи, на различни административни структури.

ОТВАРЯМЕ ВРАТИ

ВЯРВАМЕ В ЦЕННОСТИ

 

Ние сме консултантска компания, предлагаща специализирани консултации при разработване и управление на проекти, извършване на оценки на въздействието, мониторинг и анализи относно процедурите и законодателната рамка на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Наши клиенти са  публични и местни органи, неправителствени организации и търговски дружества. Повече...

Подпомагаме растежа

 
 
 
 
 

КОНТАКТИ

София, ул. "Велико Търново"№27, ет.2
Т: +359 2 418 6459

Е: info@fiveconsult.eu

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now